26/5/13

WW 2x2 End of Turn 1 
Allies 2 
Axis 2 


Turn 2 
Opponents

Drosinos (Gr) vs Kouroupis Ch (GB)
Chatziplis (It) vs Mpinaris (GB) 
Milioritsas (Gr) vs Kouroupis T (GB)
Fasoulas (It) vs Monos/Pakos (USA) 

The games will be encounters (250pts each side) 
End of turn will be on 23-06-2013

9/5/13

WW2x2 Simetexontes tournoua 
Simaxi:
Pakos (USA)
Monos (USA)
Takis (UK) 
Mini Takis (UK) 

Axonas:
Drosinos (Ger)
Milioritsas (Ger) 
Xatziplis (It) 
Fasoulas (It) 

Klirosi protou girou:
Fasoulas - Pakos 
Xatziplis - Takis 
Drosinos - Monos 
Milioritsas - Mini Takis 

TELOS ROUND 26-05-13